08:11, sob, 20. Avg

Center za pomoč na domu Maribor z nagradama za odlično delo

Center za pomoč na domu Maribor je z inovativnimi pristopi in hitrim prilagajanjem na nastalo situacijo v času epidemije izboljšal rehabilitacijo oskrbovancev. Pristojno ministrstvo in Socialna zbornica Slovenije sta celotnemu kolektivu centra podelila nagrado za uspešno opravljanje dela.

Center za pomoč na domu Maribor oziroma celoten kolektiv je v letu 2021 prejel dve vidnejši nagradi, in sicer Priznanje za dosežke na posameznem področju dela v zadnjih dveh letih, ki je namenjeno celotnemu delovnemu kolektivu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Znak strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije za vključevanje v razvoj sistemskih rešitev na področju integrirane oskrbe in dosežke na področju socialnovarstvene dejavnosti kljub epidemiološkim razmeram.

Alenka Iskra, podžupanja MO Maribor: »Iskrene čestitke Centru za pomoč na domu ob teh priznanjih. Veseli me predvsem to, da so s svojimi inovativnimi pristopi uspešno rehabilitirali kar 70 % oskrbovancev, ki bodo zavoljo tega lahko nadaljevali življenje doma. Ponosna sem tudi na dejstvo, da so v težkem času epidemioloških razmer prilagodili svoje delo in dalje uspešno izvajali svojo dejavnost. Zaradi takšnih delovnih kolektivov in delovne zagnanosti verjamem, da bomo v Mariboru dobro poskrbeli za starejše, saj je medgeneracijsko razumevanje ključno za moderno družbo.«

Delovni kolektiv Centra za pomoč na domu Maribor je prejel priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Osnovno dejavnost zavoda zaposleni dopolnjujejo z različnimi aktivnostmi in projekti, med drugim so uspešno vključeni v razvoj sistemskih rešitev na področju integrirane oskrbe. V roku zadnjih dveh let so na tem področju izvajali aktivnosti v okviru dveh evropskih projektov in beležili tudi največji dvig v kvaliteti dela. Z aktivnostmi obeh projektov so dosegli zavidljive rezultate. Kot rezultat dobro vpeljanih dodatnih storitev, predvsem fizioterapije in delovne terapije, uspejo 70 % uporabnikov rehabilitirati do te mere, da so sposobni za nadaljnje bivanje v domačem okolju.

Pomoč na domu mora biti glede na potrebe ljudi hitra in ažurna v obravnavi ter aktualizirana glede na demografske spremembe.

Socialna oskrba starejših je zagotovo ena izmed nepogrešljivih dejavnosti, kar se je dodatno potrdilo v letu 2020, ko so bili izpostavljeni spremenjenim družbenim razmeram zaradi razglašene epidemije. Kljub epidemiološkim razmeram nalezljive bolezni koronavirusa in s tem povečanimi omejitvami, je Center za pomoč na domu Maribor izkazoval vidne dosežke na področju socialnovarstvene dejavnosti. Zaposleni v zavodu so dokazali, da zmorejo, razmere videli kot izziv, se hitro prilagodili in inovativno reševali nastale situacije, da so upravičenci prišli do potrebne pomoči.

K uspešnosti soočanja s spremenjenimi okoliščinami dela so prispevale predvsem pozitivno in inovativno naravnane organizacijske spremembe, katerim so bili podvrženi s ciljem, da se v največji možni meri zaščiti uporabnike in ublaži posledice epidemije. Zaradi hitre prilagodljivosti celotne ekipe v času epidemije je Center za pomoč na domu Maribor prejel tudi Znak strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije.

Direktorica Centra za pomoč na domu Maribor mag. Barbara Žgajner zaključuje: »Vsako priznanje razumem kot potrditev našega dela in usmeritev, saj navkljub izrednim razmeram, ki so posledica več kot leto dni trajajoče epidemije koronavirusa, delujemo na strokovno in organizacijsko visokem nivoju, še več, z inovativnimi pristopi smo v vsem tem času delovali kot povezovalni organ med zdravstvom, socialno varstvenimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi v želji, da so naše storitve čim bolj dostopne tudi ali predvsem v trenutkih, ko ljudje potrebuje takojšnjo pomoč.

Z dodatnimi storitvami in programi v obliki integrirane oskrbe smo pomoči potrebnim nudili rehabilitacijske storitve po odpustih iz bolnišnične oskrbe in v primerih splošne oslabelosti po bolezni.

Delovanje smo usmerili tudi v preventivo. Kot testno okolje uspešno sodelujemo v projektu dolgotrajne oskrbe, v katerega vnašamo znanje in izkušnje iz našega osnovnega dela in dela s področja dobro vpeljanega projekta integriranega pristopa v socialni oskrbi. Naše delo je odraz vseh nas, izjemne ekipe, ki deluje predano, z največjo mero strokovnosti. Ohranjamo srčnost. In verjamem, da vsako priznanje za zaposlene pomeni dodatno motivacijo pri vseh nadaljnjih izzivih in projektih, ki nas nedvomno čakajo. Iskrena hvala spoštovane sodelavke in sodelavci.«

Podatki Centra za pomoč na domu Maribor za leto 2020:

S spremembo organizacije in izvajanjem programa aktivnega zmanjševanja čakalnih vrst so se v letu 2020 čakalne vrste izjemno zmanjšale. Povprečen čas čakanja na vključitev se je v letu 2020 zmanjšal na povprečno 2-3 tedne.

Ob dejstvu, da MO Maribor beleži izjemen porast potreb po storitvah pomoči na domu je bilo v letu 2020 na novo vključenih v okviru Mestne občine Maribor kar 272 uporabnikov.
Vseh vključenih uporabnikov v letu 2020 je bilo 678 (leto prej 581), povprečno mesečno pa 445 (leto prej 411). Od vseh vključenih uporabnikov je bilo v Mestni občini Maribor 447 žensk in 231 moških, pri čemer je bilo kar 448 vključenih uporabnikov starejših od 80 let (kar predstavlja 66,1 %).

V letu 2020 je Center za pomoč na domu Maribor izvedel skupno 53.225 ur pomoči na domu uporabnikov (leto poprej pa 53.538 ur).

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *