21:55, sob, 9. Dec

Javni razpis za delovno mesto direktorja Turistično informacijskega centra Vuzenica

Na spletni strani Občine Vuzenica so objavili razpis za delovno mesto direktorja Turistično informacijskega centra Vuzenica.

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Akta o ustanovitvi turistično informacijskega centra (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/11 – UPB, MUV 7/17), Statuta turistično informacijskega centra (MUV 2/11 – UPB, MUV 7/17, MUV 3/19) objavlja Svet zavoda TIC Vuzenica javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za DIREKTORJA TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA za mandatno obdobje 5 let.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

najmanj VII. stopnjo šolske izobrazbe (visokošolska strokovna izobrazba, 7. raven po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij),
ima 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
ustrezne organizacijske sposobnosti,
pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti,
izkušnje na področju organizacije javnih prireditev,
izkušnje iz izvajanja turistične dejavnosti,
državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika,
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela javnega zavoda.

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:

predlaga poslovno politiko, razvojni plan ter sprejema ukrepe za nujno izvajanje;
sestavlja zaključni račun in poslovno poročilo ter predlog o delitvi dobička;
pokrivanje izgube;
je odgovoren za pravilno vodenje knjig in poslovnih dokumentov in zadrži sklepe organov TIC-a, če so v nasprotju z zakonom ter sproži postopke, določene z zakoni;
odloča o drugih zadevah, če tako določajo zakoni;
odloča o drugih zadevah, če tako določajo zakoni, statut ali drugi akti TIC-a.
Kandidat k vlogi priloži naslednja dokazila oziroma izjave:

Vizijo in razvoj dela zavoda za mandatno obdobje.
Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
Pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).
Pisno izjavo kandidata, da:
je državljan Republike Slovenije,
obvlada uradni (slovenski) jezik,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Turistično informacijskemu centru, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom delodajalca v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih kandidat ima.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne bo priložil v objavi razpisa zahtevanih dokazil ter vlogo, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje. Če bo komisija ocenila, da so pomanjkljivosti prijave nebistvene, lahko kandidata pozove k dopolnitvi prijave.
Direktorja bo za obdobje petih let imenoval Svet zavoda TIC s soglasjem občinskega sveta Občine Vuzenica. Na podlagi Sklepa o imenovanju bo predsednica Sveta zavoda TIC z izbranim kandidatom sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas za mandatno obdobje petih let za polni delovni čas (40 ur/teden). Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu Turistično informacijskega centra, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, oz. na območju občine Vuzenica.

Formalno nepopolne in nepravočasno prejete prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. V izbirni postopek se prav tako ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev.

Pisno vlogo s vsemi dokazili in izjavami kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – javni razpis direktor TIC« na naslov TIC Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica in sicer najkasneje 8 dni po objavi na spletni strani Občine Vuzenica in Zavoda RS za zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

Informacije o izvedbi javnega razpisa posreduje v času uradnih ur ga. Marta Rek, tel. 031 799 448.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav