Javni razpis za podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi

Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Selnica ob Dravi (MVU, št. 6/2001) in Pravilnika o delu Komisije za podelitev nagrad Občine Selnica ob Dravi objavljajo JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi.

1. Priznanji Občine Selnica ob Dravi sta:
– naziv Častni občan/ka Občine Selnica ob Dravi,
– spominska plaketa Občine Selnica ob Dravi.

NAZIV ČASTNI OBČAN/KA OBLINE SELNICA OB DRAVI – podeljuje Občinski svet Naziv častni občan/ka Občine Selnica ob Dravi se lahko podeli posamezniku ali posameznici, ki je dosegel/a življenjske uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravoslovnem ali na kateremkoli drugem področju ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval/a k razvoju in ugledu Občine Selnica ob Dravi. Naziv častnega občana/ke je lahko dodeljen tudi tujemu državljanu.

SPOMINSKA PLAKETA OBČINE SELNICA OB DRAVI – podeljuje Občinski svet Spominska plaketa Občine Selnica ob Dravi se lahko podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne uspehe na področju, na katerem delujejo, in so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine. Plaketa se lahko dodeli tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih.

2. Predlagatelji Predlog za podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi lahko podajo fizične in pravne osebe ter druge institucije in društva.

3. Vsebina predloga Predlog za podelitev mora predlagatelj predložiti v pisni obliki in mora vsebovati zlasti: ime in priimek ali naziv predlagatelja, ime in priimek ali naziv predlaganega kandidata za priznanja z njegovimi osnovnimi podatki, obrazložitev oz. utemeljitev predloga, dokazila, ki dokazujejo dejstva dani obrazložitvi predloga, če je kandidat v preteklosti že prejel kakšno občinsko priznanje, mora utemeljitev vsebovati tudi razloge za ponovno kandidaturo (lahko tudi za življenjsko delo in visok jubilej), morebitne druge listine, dokumente. ..
Obrazložitev predloga mora biti jasna in konkretna s poudarkom na posebnih zaslugah, zaradi katerih se posameznika, podjetje, zavod in drugo organizacijo, skupnosti, organ in društvo predlaga za eno izmed priznanj.

4. Rok in obravnava predlogov • Pisni predlogi morajo prispeti na Občino Selnica ob Dravi (s pripisom ZA PRIZNANJA), Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi do petka 12. marca 2021 do 12.00 ure. Vse dodatne informacije dobite pri Zdenki Koper (tel. št. 02-673-0207: 02/6730202, e-pošta Zdenka.koper(rDselnica.si)
Komisija bo obravnavala le tiste predloge za podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi, ki bodo podani v razpisanem roku in v skladu z razpisnimi pogoji.