08:03, sob, 21. Maj

Kungota objavila razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Kungota objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kungota v letu 2021.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju občine Kungota.

Upravičenci do sredstev

1. Do nepovratnih finančnih sredstev po tem razpisu so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Kungota, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe.
2. Do sredstev niso upravičene pravne osebe.
3. Do sredstev so upravičeni vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije in kjer ni predvidena javna kanalizacija oz. ki niso v aglomeraciji. Ali se vaš objekt nahaja na območju aglomeracije lahko preverite na spletni strani Atlas okolja na tej povezavi. V meniju Okolje na desni strani odklukajte Veljavne aglomeracije, v polje za iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter. Če se vaš objekt nahaja znotraj območij aglomeracij niste upravičeni do subvencije.
4. Za prijavo na razpis mora MKČN biti vgrajena in v obratovanju, z izvedenimi prvimi meritvami o ustreznosti čiščenja.

Višina pomoči:

Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.200 EUR za enostanovanjski objekt; V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za več stanovanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, vendar največ 50% razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za subvencijo MKČN. Upoštevajo se vsi stroški nakupa, vgradnje in zagona MKČN, ki so nastali od 01.01.2020 naprej, DDV ni upravičen strošek.

Način prijave in roki

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota in opremljeno s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 09. 2021. V primeru predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani Občine.

Več najdete TUKAJ.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *