16:13, čet, 30. Jun

Skupina JHMB sledi razvoju infrastrukture in komunalnih storitev

Podjetja iz Skupine Javnega holdinga Maribor si s posodabljanjem infrastrukture in z drugimi aktivnostmi prizadevajo za še učinkovitejše izvajanje gospodarskih javnih služb (GJS) v Mestni občini Maribor in s tem večje zadovoljstvo uporabnikov. Obenem svoje delovanje krepijo tudi v sosednjih občinah, kar je eden od strateških ciljev JHMB.

Tako je Javno podjetje Snaga konec aprila pričelo izvajati GJS ravnanja z odpadki v občini Hoče – Slivnica pri 3590 gospodinjstvih oz. cca 11.000 prebivalcih. Hkrati je v tej občini prevzelo v upravljanje zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Poleg zbiranja mešanih komunalnih odpadkov (1057 ton na leto), bioloških odpadkov (1270 ton), odpadne embalaže (407 ton) ter papirja in kartonske embalaže (366 ton), ki jih gospodinjstva v občini Hoče – Slivnica odložijo na svojih zbirnih mestih, jim bo Snaga v maju začela razdeljevati še posode za stekleno embalažo.

Pomembna pridobitev za Snago sta tudi dve novi 26-tonski triosni vozili za zbiranje odpadkov, ki sta bili predani v uporabo konec aprila. Pri tem eno specialno nizkopodno vozilo služi praznjenju podzemnih zbiralnic v centru Maribora, drugo s potisno ploščo pa zbiranju odpadne embalaže. Ta mesec bo Snaga v sklopu projekta, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pričela še z vzpostavitvijo uličnih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju MO Maribor; postavljenih bo 12 uličnih zbiralnic, gospodinjstvom pa razdeljenih 4600 zbirnih posodic za odpadno jedilno olje.

Kaj trenutno poteka v posameznih podjetjih?

Medtem je Energetika Maribor, ki oskrbuje s toploto preko 13.000 gospodinjstev in 360 ostalih odjemalcev, 3. maja že zaključila ogrevalno sezono v sistemu daljinskega ogrevanja MO Maribor. Vendar lahko v primeru želje po ponovnem vklopu ogrevanja v posameznih objektih to na Energetiko sporoči upravitelj ali predstavnik stanovalcev, saj imajo uporabniki daljinskega ogrevanja v Mariboru možnost, da se o začetku in koncu ogrevalne sezone odločijo sami. Nekdaj sta bila začetek in konec ogrevalne sezone določena s pravilnikom, kjer je bilo predpisano, da se ogrevalna sezona začne, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri 12 °C ali manj, zaključi pa, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri več kot 12 °C. Slednje danes služi kot smernica za neuraden zaključek ogrevalne sezone, ko Energetika Maribor tudi prekine organiziran pristop k ogrevanju v mestu.

Pogrebno podjetje Maribor je zelo pomemben mejnik zabeležilo 1. marca, ko je vzpostavilo delovanje 24-urne dežurne pogrebne službe kot obvezne občinske GJS. Predhodno je bilo podjetje z odlokom določeno kot edini izvajalec te javne službe, katere temeljna dolžnost je vsak prevoz pokojnika s kraja smrti (bolnišnica, dom za ostarele, mesto nesreče …) do lastnih hladilnih prostorov.

Trenutno so v Pogrebnem podjetju v teku intenzivne priprave na Dneve dediščine evropskih pokopališč; gre za mednarodni projekt, ki vsako leto poteka zadnji teden v maju, v okviru njega pa se po najpomembnejših pokopališčih Evrope zvrstijo številni dogodki, posvečeni odkrivanju zgodovine, kulture, arhitekture in spominov, zapisanih v pokopališčih. Na področju infrastrukture je Pogrebno podjetje Maribor zaključilo remont tretje peči v upepeljevalnici Dobrava, v načrtu pa je še prenova javnih sanitarij na pokopališču Pobrežje.

Javno podjetje Marprom je ta čas v pričakovanju prihoda dveh novih električnih avtobusov, kakršni so še posebej primerni za ubrana območja, saj ne povzročajo hrupa ter emisij prašnih delcev in izpušnih plinov. Vozila bosta na liniji št. 6 med glavno avtobusno postajo in vznožjem Mariborskega Pohorja; te dni tako že poteka testiranje hitrih električnih polnilnic, nameščenih na začetni in končni postaji omenjene avtobusne linije, ki bo v prihodnje postala zelena linija.

Na področju Pohorja, kjer je bil aprila uspešno zaključen remont na gondoli, pa je Marprom že pričel s predprodajo sezonskih smučarskih vozovnic 2022/2023. Načrtovan prenos upravljanja pohorskih žičnic in smučišč z Javnega podjetja Marprom na družbo Šport Maribor ne bo imel nikakršnega vpliva na nakup oziroma uporabo vozovnic. Obe omenjeni podjetji sta namreč v 100-odstotni lasti JHMB in imata enoten cilj – nemoten prenos dejavnosti za uporabnike.

Investicije so v teku

Komunalno podjetje Nigrad še naprej aktivno deluje na področjih javne razsvetljave in prometne semaforizacije, kjer uresničuje projekt pametnega mesta. Prav tako je dejavno pri vzdrževanju kanalizacije in javnih prometnih površin, na vseh teh področjih pa se z uporabo nove tehnologije zavzema za izboljšanje storitev za občane. Ob rednem letnem vzdrževanju ima Nigrad odprtih tudi 15 aktivnih gradbišč. Med drugim pa je že zaključil ureditev postaj sistema Mbajk. Letos sicer načrtuje posodobitev voznega parka z več novimi kamioni.

Velik del aktivnosti Nigrada se nanaša še na evropske razvojne projekte, usmerjene v iskanje naprednih rešitev za čedalje večje okoljske izzive, ki jih prinaša sodoben čas. Tako je Nigrad partner širšega evropskega konzorcija pri dveh večjih evropskih projektih, Cinderela in Life RESTART; v sklopu teh si prizadeva, da Maribor postane eno od najsodobnejših mest v EU, ki vključuje principe krožnega gospodarstva in porabe sekundarnih materialov ter skrb za okolje v svoje celotno delovanje.

Mariborski vodovod je v letu 2022 pričel intenzivno izvajati zamenjave, obnove, sanacije in novogradnje vodooskrbnega omrežja v več občinah, ki jih oskrbuje s pitno vodo. Med nedavno dokončanimi projekti so zamenjava vodovoda v sklopu obnove promenade v Mestnem parku in ureditve Gregorčičeve ulice ter sanacija vodovodne cevi v kanalu Drave. V teku pa je še zamenjava oziroma izgradnja cevovodov na več lokacijah na območju MO Maribor in sosednjih občin Hoče – Slivnica, Duplek, Ruše in Lenart.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *