Tekmovanje v NUJNI MEDICINSKI POMOČI na Rogli

Vlada RS je v letu 2013 na predlog Ministrstva za zdravje Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP uvrstila v načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji.
nmp2
Zbornica-Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju s Slovenskim združenjem za urgentno medicino in Enoto nujne medicinske pomoči ZD Slovenske Konjice pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje v letu 2013 organizira že 7. strokovno – izobraževalno tekmovanje ekip iz Nujne medicinske pomoči. Dogodke podobne narave poznajo tudi v tujini in so marsikje sestavni del razvoja in usposabljanja enot nujne mediciske pomoči. Poleg 20. domačih ekip se srečanja udeležujeta tudi dve ekipi, ki jih pošlja Hrvatski zavod za hitno medicino.

PROGRAM IN NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je teoretično in praktično izobraževanje zdravnikov in zdravstvenih tehnikov ter medicinskih sester, ki se vključujejo v nujno medicinsko pomoč.
Strokovni program poteka v štirih sklopih:
– intervencije ekipe na terenu v čim bolj realno pripravljenih scenah nujnih stanj,
– delo na simulatorjih motenj srčnega ritma in lutkah za dodatne postopke obravnave (invazivni posegi)
– učne delavnice ( predavanja, praktične vaje postopkov) na določeno strokovno temo,
– preizkusi iz veščin v nujni medicinski pomoči (vožnja, postopki)
– pisno preverjanje znanja, pridobljenega v učnih delavnicah.

Vsebine strokovno izobraževalnega tekmovanja septembra 2013 imajo poudarek na zahtevnih intervencija. Strokovnjaki iz nujne medicinske pomoči bodo pripravili šest scenarijev nujnih intervencij na terenu. Udeleženci bomo morali med drugi reševati množično nesrečo s številnimi ponesrečenci, poškodbo odrasle osebe na težko dostopnem mestu, obravnava urgentnega poroda na terenu, obravnava poškodovanega polimorbidnega pacienta, obravnava in pristop k psihiatričnemu pacientu in pristop k akutni zastrupitvi. Scenariji so skrbno pripravljeni, vodijo jih urgentni zdravniki, ki skupaj s sodniki iz vrst reševalcev ocenjujejo delo ekip NMP. Sodnike iz vrst zdravnikov delegira Slovensko združenje za urgentno medicino, reševalce pa Zbornica-Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu. Na scenarijih na terenu sodeluje več kot 60 statistov, ki jih zagotovi organizator izmed lokalnega prebivalstva. Delo dvaindvajsetih ekip ocenjuje 25 sodnikov, za izvedbo tekmovanja pa ves čas skrbi še dodatno 20 članov širšega organizacijskega odbora.

Drugi dan tekmovanja so za udeležence pripravljeni scenariji v kabinetu, kjer na učnih modelih – lutkah ekipe izvajajo dodatne postopke oživljanje in nujnih posegov za reševanje življenja. Vse ekipe se srečajo z oživljanjem odraslih oseb in otrok, poleg tega pa se morajo spoprijeti še z več spretnostnimi nalogami povezanimi z vožnjo reševalnega vozila in izvajajnem postopkov oskrbe, recimo uporabe novih pripomočkov, ki se uvajajo v nujno medicinsko pomoč.

Pred samimi tekmovanjem bodo za udeležence strokovno izobraževalnega srečanja organizirane delavnice iz veščin, ki so zahtevne v NMP in jih ne ekipe morajo dobro poznati pri delu na terenu. Med te postopke spadajo:
– pregled poškodovanca, imobilizacija hrbtenice
– pristop k poškodovanemu motoristu in snemanje čelade
– oskrba dihalne poti
– parenteralni pristopi za dodajanje zdravil
– ukrepanje zdravstva ob izrednih dogodkih in
– ukrepanje zdravstva ob kemičnih nesrečah

CILJI PROJEKTA

Na podlagi preteklih izkušenj si organizatorji vsako leto prizadevamo izboljšati organizacijo in obogatiti vsebine. Izkušnje udeležencev so več kot pohvalne, saj so na terenu deležni neprecenjivih izkušenj, ki jih v resničnem delu v NMP ne srečujejo vsi zaposleni. Z zagotavljanje kakovosti dogodka želimo predvsem povečati varnost pacientov v slovenskem prostoru in omogočiti ekipam NMP dober način usposabjanja na kokretnih primerih. Cilji strokovno-izobraževalnega tekmovanja iz nujne medicinske pomoči so:
– doseganje večje vključenosti vsakega zaposlenega v izboljševanje procesa na osnovi timskega organiziranega dela,
– doseganje višjega nivoja usposobljenosti zaposlenih v NMP,
– dvigovanje kulture zaposlenih v NMP,
– doseganje optimalnega izkoristka uporabljenih virov,
– zniževanja stroškov poslovanja enot NMP
– povečanje zadovoljstva pacientov in svojcev ob oskrbi v NMP
– povečanje zadovoljstva zaposlenih v NMP.

nmp1

PREVERJANJE ZNANJA

Razen na učnih delavnicah se delo ekip in njihovih članov, zdravnikov in medicinskih sester ocenjuje na vseh scenarijih, kjer rešujejo zapletene nujne primere. Natančni scenariji in vnaprej pripravljeni točkovnik za ocenjevanje znanja in veščin ekip se pripravijo v tajnosti s strani sodnikov, ekipa pa se s situacijo seznani šele na mestu dogodka.

Ekipa mora oskrbeti pacienta na način, kot dela to v realnih okoliščinah. Vse postopke in intervencije mora ekipa opraviti oz. jasno nakazati ocenjevalcem. Zdravila, ki se ob nujnih stanjih uporabljajo se navedejo v dozah. Ob delu se uporablja protokol nujne intervencije, katerega mora ekipa izpisanega oddati ocenjevalcem tekmovanja. Intervencija ekipe na posameznem scenariju je omejena na 10 do 15 minut. Ob tem ekipo ocenjujejo 3 ocenjevalci, najmanj 1 zdravnik, ostalo so reševalci s potrebnimi referencami. Ekipa se ob delu snema s kamero, da se izključi možnost subjektivnosti ocene in da lahko ekipa kasneje dobi posnetek svojega dela in ga tudi sama oceni.

Ekipam se ob prijavi pošlje tudi potrebna literatura in gradivo za pripravo na strokovno – izobraževalno tekmovanje. Na srečanju morajo udeleženci opraviti tudi pisno preverjaje znanja iz vsebin nujne medicinske pomoči.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Uspešnost projekta se po končanem srečanju preverja z anketnim vprašalnikom, ki je namenjen udeležencem izobraževanja v zvezi z oceno programa in pridobitvijo novih znanj. Organizatorji izhajajoč iz preteklih srečanj lahko utemeljeno trdimo, da so pričakovani rezultati dogodka:
– spoznavanje dela ekip NMP v skladu s strokovnimi smernicami,
– praktične izkušnje ukrepanja na težko dostopnem terenu, neugodnih vremenskih razmerah, in podobnih ovirah, ki jih za tekmovalce pripravijo organizatorji,
– zadovoljstvo udeležencev s pripravljenim programom izobraževanja v smislu osvojitve novih znanj oz. potrditve obstoječega znanja,
– uporaba dodatnih znanj in izkušenj iz izobraževanja pri nadalnjem delu,
– zdrava tekmovalnost ekip,
– dodatna znanja in izkušnje pri ukrepanju v primeru množičnih nesreče ter nenazadnje
– kritično vrednotenje lastnega znanja in spretnosti iz nujne medicinske pomoč.

DOKUMENTACIJA DOGODKA

Da bi dosegli cilje ter rezultate projekta smo organizatorji že od samega začetka dogodka na pobočjih Rogle leta 2007 poskrbeli za dobro dokumentiranje aktivnosti. Na vsakem scenariju na terenu in v kabinetu je snemalec, ki posname delo ekipe.

Da tekmovalni duh ne bi bil preveč izražen, organizatorji na koncu tekmovanje razglasimo le najboljše tri ekipe brez zdravnika ter najboljših 5 ekip z zdravniki. V nekaj dneh po tekmovanju vse ekipe prejmejo s strani organizatorja urejene dokumente z ocenami njihovega dela, kjer so jasno opredeljena tudi merila optimalne oskrbe ter način točkovanja dela ekipe.

Po določenem času (odvisno od nosilca video-dokumentacije) vse ekipe prejmejo tudi video posnetke svojega dela na vseh preizkušnjah. Skupaj z ocenami dela jim posredovano gradivo omogoča kritično vrednotenje svojega dela, iz katerega lahko povzamejo izzive za nadgradnjo svojega dela in dela ekipe pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov.