15:32, ned, 1. Okt

V Rušah občinski svetniki niso imenovali Nadzornega odbora Občine Ruše, s tem je ogrožen tudi nadzor nad razpolaganjem s proračunskimi sredstvi

Občinski svet Občine Ruše je včeraj  z devetimi glasovi proti in devetimi glasovi za zavrnil imenovanje predlaganih članov za Nadzorni odbor Občine Ruše.

Da bi občinski svetniki čimprej učinkovito delovali in odločali tako o ključnem občinskem proračunu kot tudi o drugih zadevah, je nujno imenovanje članov in članic v Nadzornem odboru Občine Ruše ter delovnih teles, torej odborov in komisij.

Darko Knez, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), je izpostavil, da je pomembno, da se čim prej potrdi člane nadzornega odbora. “Mi se moramo zavedati, da je nadzorni organ najvišji organ v Občini Ruše. Je nadzorna inštitucija, dejansko. In tudi sam zakon pravi, da mora biti nadzorni odbor imenovan v 45 dneh po volitvah,” je dejal in opozoril: “Zdaj do tega žal ne bo prišlo, ker smo danes poslušali  očitke o kvotah.”

Na drugi strani pa županja Občine Ruše Urška Repolusk pravi, da se bo proračun verjetno obravnaval na naslednji, februarski seji občinskega sveta: ” Torej odbori, ki bodo obravnavali proračun, so bili na tej seji potrjeni. Zdaj je pač na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da skliče, da dajo ponovni poziv in da se –  se pravi – tudi odbor oziroma nadzorni odbor čim prej predlaga na občinski svet in ga tudi imenuje.”  Dejala je še, da bo verjetno takoj, ko bo KMVVI imela predloge pripravljene,  seja občinskega sveta.

In kako je bilo pravzaprav na seji? Skoraj ves čas so občinski svetniki razpravljali o kvotah, manj pa o predlaganih kandidatih in njihovemu potrjevanju. Predsednik KMMVI Darko Knez je predstavil najprej seznam predlaganih kandidatov za člane Nadzornega odbora.

Seznam je bil dejansko narejen na osnovi seznamov kandidatov, ki so jih posamezne stranke in liste pred tem poslale KMVVI, torej so občinski svetniki vedeli, koga so predlagali. Na osnovi teh seznamov pa so člani KMVVI izglasovali predloge kandidatov.

Ruška županja Urška Repolusk pa je takoj na začetku razprave omenila, da bi morali pri imenovanju upoštevati volilne kvote, vendar je Darko Knez v odgovoru njej opozoril, da volilne kvote pri imenovanju kandidatov za odbore in komisije niso obvezne in tudi ne veljavne, prav tako pa tudi da je KMVI samostojen organ. Naj poudarimo, da je nepisano pravilo, da so člani NO predlagani s strani opozicije in bi se v tem primeru vsaj svetniki županje morali vzdržati in s tem omogočiti izvolitev NO, ki ga je predlagal KMVVI, ki je najvišji izvoljen organ za podajanje kadrovskih predlogov, ki ga je na prejšnji seji izvolil občinski svet.

SDS bi predlagal v nadzorni odbor kar sestro direktorice občinske uprave

Nato pa so občinski svetniki, namesto, da bi odločali o predlaganem seznamu kandidatov za nadzorni organ govorili predvsem o kvotah. Dolgo razpravo o kvotahje skušala prekiniti Bojana Muršič, SD, ki je podala postopkovni predlog, naj županja Urška Repolusk vodi sejo, ne pa da pusti, da občinski svetniki govorijo drug prek drugega. Njena druga pobuda pa je bila, da naj govorijo o nadzornem odboru, pri katerem volilne kvote ne veljajo, in prosila, naj se opredelijo do nadzornega odbora. Z njo se je v nadaljevani razpravi strinjal Tomi Prosnik, ZA – Združena akcija, ki se je strinjal s postopkovnim predlogom Muršičeve, naj se glasuje o nadzornem odboru, saj so v razpravi zašli. Obenem pa tudi z Igorjem Škrinjarjem, SDS, da so pomembne kompetence. Igor Škrinjar, SDS, je namreč v razpravi omenil, da njemu niso pomembne kvote, ampak kompetence, in da so tako odločali tudi v njegovi stranki o izbiri kandidatov, a je sam pogojeval glasovanje za člane nadzornega odbora s svojo izbiro kandidatov. Lovro Bačun je takoj za njim dejal, da je predlog seznama za kandidate na nadzorni odbor dober in da se naj ga potrdi. Jernej Ajd je med drugim povedal, da imajo vsi s seznama kandidatov za člane nadzornega odbora dobre kompetence. Tomi Prosnik pa je dejal, da se sicer strinja, da so pomembne kompetence, vendar vidi problem v predlogu Škrinjarja, da bi morala biti v nadzornem odboru sestra direktorice Občinske uprave Ruše.

Tako lahko govorimo o tem, kot da bi lisica nadzirala kokošnjak. Pristojnosti in naloge NO so namreč nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti, ob tem tudi smotrnosti porabe proračunskih sredstev. Ob tem pa tudi nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Prvi del pomeni: preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi sveta, preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom in odločitvami sveta, preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev, redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z občinskim premoženjem. V drugem delu pa proučevanje finančnih in drugih listin, ki nastajajo ob porabi sredstev; ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi in določenimi nameni; izdelavo nadzorstvenega zapisnika in poročila; proučevanje pripomb strank v postopkih nadzora; obveščanje pristojnih organov občine in predlaganje ukrepov iz njihove pristojnosti; prijavljanje suma storitve prekrška ali suma storitve kaznivega dejanja. Nadzor vsebuje torej ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinske uprave in pravnih oseb porabnikov občinskega proračuna, pooblaščenih oseb za upravljanje z občinskimi javnimi sredstvi, občinskim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti občinskih proračunskih sredstev. In prav zaradi tega bi bilo blazno čudno, da bi sestra direktorice občinske urpave nadzirala delovanje občinske uprave in občine.

Tudi po odmoru se občinski svetniki niso zedinili in rešili zapleta

Darko Knez je kasneje ponovno poudaril, da ni bilo nobenega dogovora o tem, po kakšnem ključu naj bi izbirali člane nadzornega odbora ter drugih odborov in komisij. Kljub temu občinski svetniki, ki so si jemali več časa za razpravo o kvotah kot pa o delu nadzornega odbora, na koncu niso potrdili seznama nadzornega odbora. Županja je za 15 minut prekinila sejo, da bi se v odmoru predstavniki različnih strank in list med seboj pogovorili, kaj bodo naredili, ali bodo ponovno glasovali ali naredili nov seznam. Po odmoru pa se občinski svetniki niso zedinili. Predlagala je, da bi javno poimensko glasovali, a občinski svet tega ni potrdil. Tako so ostali pri prejšnjem rezultatu glasovanja: devet za in devet proti, kar pomeni, da seznam kandidatov za nadzorni odbor ni bil potrjen.

Ostale sezname predlogov kandidatov za odbore in komisije potrdili

Vse ostale sezname članov za odbore in komisije so sicer potrdili od točke do točke. V razpravi pa so se znova in znova vračali na kvote, prav to pa je na koncu seje izpostavil Darko Knez, Gibanje Svoboda: “Danes je bilo veliko povedanega o nekih kvotah, o katerih ni bilo nobenega splošnega dogovora med vsemi akterji na političnem parketu. Jaz smatram, da te kvote niso obvezne, nikjer zapisane. Gre za navadni politični, džentelmenski pogovor. In će do tega pogovora ne pride, je KMMVI se postavil v vlogo,  da bo poskušal slediti nekemu ključu. In ta ključ je bil predlagan v obliki nekega seznama in podprt s številkami s strani županje. Ki pa takrat – mi nismo dosegali dogovora, ampak je bila to samo želja županje. Ta sistem je bil izražen v večinskem načinu, da obstaja bolj primeren način razdeljevanja teh odborov, gre za proporcialni način. Tako kot se svetniki volijo v občinski svet, v volilni enoti, tako smatram sam osebno – in  imam nekaj somišljenikov, da proporcialni sistem odgovarja proporcialni razdelitvi odborov. Ker drugače pa pride do tega, da nekdo pobaše vse odbore in jih spremeni v dobro naoljen stroj in se tam vsaka demokratična debata tudi konča.”

Županja pa je rekla, da so bili občinski svetniki seznanjeni z volilnimi rezultati in kvotami ter da je verjela, da bo po tem odbori po kvotah potrjeni. Pa vendar so tako Knez kot Prosnik in nekateri drugi občinski svetniki govorili na seji, da kvote niso pomembne, ampak kompetence.

Tomi Prosnik pa je na koncu še enkrat poudaril, da kvote ne zavezujejo nobenega po eni strani, po drugi strani pa je KMVVI odbor, ki mu je treba zaupati, ker je bil izglasovan s strani večine svetnikov. Ter da je KMVVI opravil strokovno delo: “Po eni strani so upoštevali volilni rezultat, po drugi strani pa predvsem kompetence.”

Potrdili predlog seznama za predstavnike v Svetu Zavoda za šport Ruše

Na včerajšnji seji so potrdili tudi imenovanje predstavnikov v Svet Javnega zavoda za šport Ruše, saj se sedanjim predstavnikom izteče mandat na začetku marca 2023. KMVI je predlagala Žana Bokana, Gibanje Svoboda, Roberta Levo in Aljaža Šporina. Z devetimi glasovi za in osmimi glasovi proti so nato občinski svetniki sprejeli seznam kandidatov.

Soglasno pa so že na začetku seje sprejeli predlog, da nadomestni član občinskega sveta Občine Ruše postane Danilo Lešnik.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav