19:54, tor, 5. Dec

VIDEO: V občini Hajdini začenjajo projekt izgradnje kanalizacije v treh naseljih

V občini Hajdina se bodo lotili izgradnje sekundarnih odcepov kanalizacije v aglomeraciji v naseljih Slovenja vas, Hajdoše in Skorba. Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina« je eden večjih v zadnjih letih v občini Hajdina, obsega izgradnjo sekundarnih odcepov kanalizacije v aglomeraciji Hajdoše ID 16145, in sicer na območju naselij Slovenja vas, Hajdoše in Skorba. Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Projekt vključuje izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema.

Stanislav Glažar, župan občine Hajdina, nam je povedal na predstavitvi projekta, da so, čeprav imajo večinoma v občini že poskrbljeno za kanalizacijsko omrežje, pomembni tudi ti, zadnji načrtovani metri kanalizacijskega omrežja v naseljih.

V sklopu projekta se bo izgradilo:
– v naselju Slovenja vas 16 odcepov sekundarne kanalizacije v dolžini 1.782,70 m,
– v naselju Hajdoše 13 odcepov sekundarne kanalizacije v dolžini 1.795,40 m s tremi prečrpališči in dvema internima hišnima črpališčema,
– v naselju Skorba 6 odcepov sekundarne kanalizacije v dolžini 704,20 m.
Skupna dolžina sekundarnih odcepov znaša 4.282,30 m. Na sistemu je predvidenih tudi pet črpališč.

Po zaključku projekta se bo omogočila priključitev na sistem kanalizacije Hajdina:
– v naselju Slovenja vas 56 gospodinjstvom,
– v naselju Hajdoše 49 gospodinjstvom,
– v naselju Skorba 25 gospodinjstvom,
kar pomeni, da se bo priključilo skupaj 336 občanov. Prav tako se bo omogočilo priključitev 43 nezazidanih gradbenih parcel.

Za izvajanje del je bilo izbrano podjetje IMP d.d. iz Ljubljane, v skupnem nastopu s partnerjem V3, gradnja in inženiring, prav tako iz Ljubljane. Izvajalec del si je že ogledal teren, prav tako so imeli tudi že uvajanje v delo. Marko Gardašević, direktor podjetja IMP, nam je povedal, da ne pričakujejo zapletov, teren poznajo, prav tako imajo tudi izkušnje.

Nadzor nad opravljanjem del in vsem ostalim bo izvajalo podjetje Štraf. Direktor podjetja Drago Štrafela je povedal, kaj vse bodo dejansko nadzorovali in do kdaj so predvideni roki.

Pogodbena vrednost znaša 935.176,04 evra brez DDV. Rok dokončanja del je predviden v novembru 2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija v višini 78.710 evrov in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 446.020,00 EUR. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav