22:55, pon, 2. Okt

Zapleti v Rušah pred proračunsko sejo

Občinski svetniki občine Ruše so županjo Urško Repolusk pozvali k umiku točke o proračunu za letošnje leto s prihajajoče seje, ki je predvidena v prihodnjem tednu. Opozarjajo namreč na številne nepravilnosti, ki so se pojavile. Občina nima nadzornega odbora, prav tako stališč o proračunu niso podali krajevni odbori. Opozarjajo tudi na pomanjkljivo pripravljena gradiva. Predlagatelji umika so ZA Združena akcija, Gibanje Svoboda, 2×2 in SD Socialni Demokrati. Županja Ruš, Slovenska demokratska stranka – SDS, Neodvisna lista #SKUPAJ, Lista plan za Ruše in stranka Povezani za Ruše, se na naša vprašanja niso odzvali. Je pa direktorica občine uprave v odgovoru svetniškim skupinam med drugim zapisala, da nadzorni odbor pri sprejemanju proračuna, ali na sami proračunski seji, nima nobene vloge.

Občina nima nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe

Določeni svetniki opozarjajo občino, da bi najprej morali na seji imenovati nadzorni odbor občine, ta je namreč najvišji organ nadzora javne porabe v občini in odloča tako o ključnem občinskem proračunu kot drugih pomembnih zadevah. Imenovan bi moral biti v 45 dneh po volitvah, a to se do danes še ni zgodilo. Občinski svet je na pretekli seji z devetimi glasovi proti in devetimi glasovi za zavrnil imenovanje predlaganih članov za Nadzorni odbor Občine Ruše.

Na dnevnem redu prihodnji teden je tako imenovanje nadzornega sveta, kot točka o proračunu. Prioriteta bi torej morala biti imenovanje nadzornega odbora, šele nato bi županja morala najpozneje v petnajstih dneh sklicati konstitutivno sejo, na kateri člani izvolijo predsednika in namestnika.

Podpisani predlagatelji podpisa so se obrnili tudi na ostale svetnice in svetnike Občinskega sveta občine Ruše in jih pozvali, da podprejo posredovani predlog: “Občinski svetniki smo tisti, ki varujemo temelje lokalne demokracije. Kot veste, je poslovnik ključni dokument, ki določa pravila in postopke za delovanje občinskega sveta. Prav tako pa je potrebno upoštevati številne sprejete odloke, ki določajo delovanje posameznih odborov.”

Želimo si, da postopke speljemo tako, kot je potrebno.”

Darko Knez – Gibanje Svoboda nam je povedal, da so skupaj z nekaterimi drugimi svetniki pregledali proračun: “Je zares pomanjkljivo spisan, nima realizacije za preteklo leto, delan je na rebalansu, čeprav so navodila za pripravo proračuna drugačna in piše, da je potrebno priložiti realizacijo. Pomanjkljivi so tudi ostali dokumenti, manjkajo priloge parcel. Težko odločamo o proračunu, če nimamo vsega, kar potrebujemo. Verjetno ni namen le to, da bomo proračun potrjevali, ampak da bomo o njem tudi odločali. S tako pomanjkljivo dokumentacijo to težko naredimo. Je kup pomanjkljivosti, potrebno je spoštovati procedure. Želimo si, da postopke speljemo tako, kot je potrebno.”

“Županja in občinska uprava ne upoštevata temeljnih pravnih aktov in predpisov”

Jernej Ajd – 2×2 nam je dejal: “Županja in občinska uprava ne upoštevata temeljnih pravnih aktov in predpisov pri postopku sprejemanja Odloku o proračunu Občine ruše za leto 2023. Predsednik nadzornega odbora bi moral biti na seji OSOR ob sprejemanju proračuna, mi pa nimamo konstituiranega niti nadzornega odbora, ki šele kasneje izmed svojih članov izvoli predsednika.”

Opozoril je tudi, da stališč o proračunu niso podali krajevni odbori, kot bi morali, poleg tega je gradivo pripravljeno pomanjkljivo, saj v delu ‘Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2023″ manjkajo priloge oz. kopije map: “Manjkajo tudi podatki o realizaciji proračuna za leto 2022. O finančnih postavkah oz. vsebini proračuna v tej fazi raje ne bi …”

Nepravilnosti je potrebno prepoznati in ukrepati

Tomi Prosnik iz ZA – Združena Akcija pa nam je dejal: “Po našem vedenju posredovan predlog za umik točke ni politični predlog, ampak je strokovno in zakonsko utemeljeno opozorilo občinski upravi in županji, da zakonsko predpisani pogoji za izvedbo postopka sprejemanja proračuna trenutno niso izpolnjeni. Svetniki v takšnem primeru tudi nimamo možnosti odločanja ali podpiramo umik točke ali ne, saj smo obvezani in dolžni spoštovati predpise, ki jasno navajajo kateri pogoji morajo biti zagotovljeni pred sprejemanja proračuna.”
“Za zakonitost delovanja občine je odgovoren župan in če gre v predlogu za dejanske nepravilnosti je to potrebno prepoznati, ukrepati in postopek ustrezno prilagoditi,” pojasnjuje Prosnik.

Na občini zavračajo očitke

Obrnili smo se tudi na županjo Ruš Urško Repolusk. Prosili smo jo, da nam odgovori do četrtka, 16. januarja, do 13. ure, a žal njenih odgovorov do danes še nismo prejeli. Je pa Katja Markač Hrovatin, direktorica občinske uprave, svetniškim skupinam posredovala odgovor, kjer je med drugim zapisala, da proračun občine sprejema občinski svet: “Nadzorni odbor pri sprejemanju proračuna, ali na sami proračunski seji, nima nobene vloge. Svetniške skupine se pri argumentaciji umika Proračuna iz dnevnega reda sklicujejo tudi na 10. člen Poslovnika Nadzornega odbora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2018), ki pa že 1. členu jasno določa, da ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Ruše ter status članov nadzornega odbora, zato poslovnik NO ne velja za Občinski svet Občine Ruše.”

V nadaljevanju je zapisala, da se odlok o proračunu občine Ruše sprejema v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Ruše, ki v členih od 79. do 81. natančno ureja predlog proračuna, javno razpravo in obravnavo predloga proračuna. “Splošni in posebni del odloka o proračunu za leto 2023 sta pripravljena skladno z Zakonom o javnih financah in izkazujeta tri proračunska leta. Prikazujeta oceno realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo in tekoče leto. Hkrati pa je prikazan tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.”

Markač Hrovatinova je zapisala še: “Pri pripravi proračuna smo uporabili tudi Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024 z vzorcem občinskega proračuna, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance predvsem zaradi poenotenja poročanja, kar je navedeno na strani 7 Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2023.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav