18:09, pet, 27. Maj

Zaskrbljeni krajani Smolnika in Ruš: “Županjin manever se razkriva”

Zaskrbljeni krajani Smolnika in Ruš, Ad hoc civilna iniciativa, so nam posredovali izjavo za javnost, kjer so zapisali, da se Županjin manever razkriva.

Njihovo sporočilo za javnost objavljamo v celoti:

Prejšnji teden smo se zakopali v iskanje in branje zakonov s področja prostorskega planiranja, saj nismo mogli razumeti kdo je dal leta 2020 županji ge. Urški Repolusk pooblastilo za zamenjavo parcelnih številk v obstoječem sklepu, objavljenem v Uradnem listu leta 2017. S tem je ga. županja Urška Repolusk prestavila potek trase ceste na novo lokacijo.

Moramo reči, da takšno početje zelo preseneča tudi ljudi s katerimi smo se pogovarjali v relevantnih institucijah v naši državi. Zaradi tega navajamo nekaj dejstev, kako bi moral potekati postopek, če bi bil v skladu z zakoni in zdravo pametjo. Ob tem upoštevamo tudi dejstvo, da je županja ga. Urška Repolusk hotela umestiti prestavljeno traso na območje, kjer ni bila predvidena cesta v krovnem prostorskem načrtu Občine Ruše (OPN).

1. Prva stvar, ki je problematična je, da občinska uprava ni odprla novega postopka podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ampak je maja 2020 “kobajagi” spremenila star sklep na način, da je zamenjala parcelne številke obstoječe trase ceste s parcelnimi številkami nove trase ceste ob železnici. Predvidevamo, da se je s tem hotela izogniti vsem spodaj navedenim členom zakonov!

2. Predvidevamo, da se je županja s tem manevrom hotela izogniti sledečemu členu zakona, ki bi ga morala v vsakem primeru upoštevati (Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – 2007, Spremembe B – 2012):

57. člen

(začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)

….

(2) Kadar se občinski podrobni prostorski načrt pripravlja za območja, za katera v občinskem
prostorskem načrtu njegova priprava ni bila predvidena, sklep o začetku postopka priprave

sprejme občinski svet.
….

Takšno spremembo trase bi lahko torej udejanil samo Občinski svet Občine Ruše.

3. V letu 2020 je veljal že novi zakon (Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 – 2017), po katerem bi morala ga. županja Urška Repolusk pripraviti izhodišča za novo (prestavljeno) traso. V tej predhodni fazi je bila dolžna vključiti tudi javnost, ter pridobiti pobude in predloge glede potreb in interesov v prostoru.

2.2.2. Postopek priprave OPPN
118. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

(1) Odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo
OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi

investitorja priprave OPPN.

(2) Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča

za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena tega zakona.

2.1.2. Postopek priprave OPN
108. člen
(izhodišča za pripravo OPN)

(3) Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen občina pri
oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in
pripomb, javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora.

Že od vsega začetka navajamo in opozarjamo, da je po našem mnenju postopek peljan na popolnoma napačen način. Sedaj smo našli tudi morebitni dokaz, da je ga. županja Urška Repolusk najbrž iskala bljižnico, ki pa po našem mnenju ni najbolj legalna in v skladu z veljavnimi zakoni.

Moramo pa opozoriti še na sledeče. Že v samem začetku (februarja 2022) smo ugotovili, da je ga. županja Urška Repolusk iskala pokritje za svoje početje v proračunih od leta 2020 naprej in v zaključnem računu 2019 (ki se sprejema sredi leta 2020). Pri tem je pozabila, da za leto 2019 nima nikakršnega pokritja v proračunu. Vso projektno dokumentacijo in izbiro nove trase decembra 2019 (s strani projektantov) je ga. županja Urška Repolusk izdelala brez kakršnegakoli pokritja v proračunu Občine Ruše. Še več, v proračunu za 2020 in v zaključnem računu (bilanci) za leto 2019 je (pisano) v preteklem času iskala pokritje za nazaj.

Najbolj pa je zanimivo dejstvo, da je (npr.) v proračunu za leto 2022, ki ima reci in piši 222 (dvestodvaindvajset) strani, obvoznica (ki je v celoti vredna 21+ mio EUR) omenjena v enem samem stavku!!! Predvidevamo, da se ta (en) stavek lahko zelo hitro spregleda, če ga ne iščeš namenoma. Nam je popolnoma jasno, da je ge. županji Urški Repolusk ostalo zelo malo maneverskega
prostora.

S citiranjem proračunov in zaključnih računov išče pokritje za svoje manevre in izgovor, da so svetniki Občinskega sveta Občine Ruše preko tega bili seznanjeni z njenim početjem. Jasno je tudi zakaj na vsak način županja ga. Urška Repolusk zahteva od Občinskega sveta sprejem njenih zvitih in zavitih sklepov. Po našem mnenju bi morala ga. županja Urška Repolusk postopati popolnoma drugače in v celoti upoštevati zakone s področja prostorskega planiranja!

 

Obrnili smo se na Občino Ruše in jih zaprosili za komentar. Njihov odgovor objavljamo v celoti:

V zvezi z interpretacijami Civilne iniciative, ki se tičejo 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), pojasnujemo, da sta bila tako:

– Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za obvoznico Ruše – faza 1, ki ga je sprejel župan Uroš Razpet,12. 9. 2017, kakor tudi

– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za obvoznico Ruše – faza 1, ki ga je sprejela županja Urška Repolusk, 19. 5. 2020, sprejeta na podlagi 1. odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi s četrto, šesto in sedmo alinejo 8. odstavka, 62. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše (MUV, št. 26/2010). Priprava OPPN za obvoznico Ruše – faza 1 je po določilih OPN obvezna, torej jo OPN predvideva, in posledično se postopek sprejemanja OPPN pelje po 1. odstavku 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, kjer se postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine začne s sklepom, ki ga sprejme župan.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *