15:32, čet, 30. Jun

Razpis za kredite in garancije

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 za območje Koroške

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 800.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov, kar znaša 400.000,00 EUR.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
·
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 35.000,00 EUR (izjemoma tudi do 65.000,00 EUR, če to odobri odbor GSK).
·
Obrestna mera za kredite znaša: šest mesečni EURIBOR + 3,5 % letno, spremenljiva.
·
Doba vračanja kredita znaša do največ 5 let + moratorij.
·
Moratorij za vračanje kredita znaša do 6-ih mesecev.
·
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev.
·
Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z garancijo RRA Koroška v višini 50 %, preostalih 50 % pa v skladu s pogoji bank.
·
Črpanje kredita je namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo – 20 % zneska odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije
·
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit.
·
Garancija ne more presegati 50 % kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa.
·
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
·
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede banka.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
·
nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
GSK 2011
2
·
nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
·
nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
·
financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.
Posojila niso namenjena poplačilu oz. zamenjavi obstoječih posojil.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oz. zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o;
so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino;
ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po ZGD;
imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Podvelka).
V skladu s »Pravili delovanja RRA Koroška« in »Pravicami ter obveznostmi članov RRA Koroška« članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška pri odobritvi garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano predvsem:
načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
načelo donosnosti projekta in ocena možnosti realizacije projekta,
ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja projekta bo višja;
katerih projekti bodo:
razvojno naravnani,
usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
ekološko naravnani,
ustvarjali nova delovna mesta,
inovativni in konkurenčni,
predstavljali investicijo v dejavnost za razvoj, katere je izrecno izražen lokalni interes.

6. Stroški, povezani s kreditom oz. garancijo
Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3 % od stanja kredita, oziroma min. 90 EUR. Stroški vodenja kredita se ne zaračunavajo.
Ostali stroški povezani s kreditom oz. garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oz. nepremičnin
GSK 2011

7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Meža 10,, Dravograd,
– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj naštetih mestih.

8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oz. do 10.12. 2011.

9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
·
ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
·
je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa).

10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oz. po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RRA Koroška bo pisno seznanila prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu odločitve.

11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na telefonski številki
059 085 180 ga. Metka Naveršnik ali na poslovnih enotah sodelujočih bank.
Dravograd, 13.06.2011
Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.
Meža 10
2370 Dravograd
Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *