Javno zbiranje ponudb prodaja nepremičnin, Ruše

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA OZ. ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA
PONUDB:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
tel.št. 02/669 06 50, fax: 02/669 06 54, E-mail: obcina@ruse.si

2. PREDMET PRODAJE IN IZHODIŠČNA CENA:
A) STAVBNA ZEMLJIŠČA

A1) Parc.št. 1393/2, v izmeri 7.602 m2, k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 228.060,00 EUR brez DDV.
Parcela se nahaja na območju stavbnih zemljišč oz. v območju centralnih dejavnosti.
A2) Parc.št. 353/2 in 353/3, v skupni izmeri 6.771 m2, k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 358.375,00 brez DDV.
Parceli se nahajata na območju stavbnih zemljišč, v območju stanovanj. Ležita znotraj
razglašenega kulturnega spomenika. Gradnja je dopustna skladno z določili Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko cono S8 ob Jamnikovi ulici
v Rušah (MUV, št. 13/09) in sicer po predhodno izvedenih zaščitnih arheoloških
izkopavanjih.
A3) Parc.št. 361/1, v izmeri 3.361 m2, k.o. Bistrica pri Rušah.
Izhodiščna cena: 80.664,00 EUR brez DDV;
Parcela se nahaja v centralnem območju. Območje ni primerno za stanovanjsko
gradnjo. Parcela je primerna za mirne poslovne dejavnosti.
V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 20 % DDV nista vključena.
B) STANOVANJA
B1) Trisobno stanovanje št. 5, v izmeri 79,55 m2 (6,4 m2 kleti), locirano v pritličju
ve_stanovanjske stavbe na naslovu Gasilska ulica 5, Ruše. Stanovanje je prazno.
Izhodiš_na cena: 57.500 EUR.
B2) Štirisobno stanovanje št. 2, v izmeri 84,29 m2 (5,3 m2 kleti), locirano v pritličju
ve_stanovanjske stavbe na naslovu Gasilska ulica 5, Ruše. Stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiščna cena: 61.100 EUR.
B3) Enosobno stanovanje št. 12, v izmeri 45,06 m2 (4,6 m2 kleti), locirano v
prvem nadstropju ve_stanovanjske stavbe na naslovu Pri Viaduktu 2, Ruše.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiš_na cena: 45.200 EUR.
B4) Dvosobno stanovanje št. 6, v izmeri 54,98 (2,5 m2 kleti), locirano v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Pri Viaduktu 10, Ruše. Stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiš_na cena: 51.500,00 EUR.
V izhodiščno vrednost nepremičnine 2% davek na promet nepremičnin ni vključen.

3. POGOJI PRODAJE

3.1 Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede geološke
stabilnosti tal (velja za nepremičnine pod oznako A).
3.2 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
2.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Ruše: 01308-0100008966, odprt pri
UJP Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu
ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3.3 Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
3.4 Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe
oz. naziv ter sedež pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oz. matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe (pod oznako A z navedbo
zaporedne številke oz. pod oznako B z navedbo zaporedne številke);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom
ponudnika oz. pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oz. izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
3.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne
vrne.
3.6 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval.
3.7 Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
3.8 Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno,
vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3.9 Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka
razpisnega roka.
3.10 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oz.
izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
3.11 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v
15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
3.12 Občina Ruše lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
3.13 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, ali katerimkoli ponudnikom je izključena.
3.14. Pri nakupu stanovanja ima najemnik stanovanja, pod enakimi pogoji, prednostno
pravico.
315. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom.

4. DRUGI POGOJI:

Prodajalec si na nepremičninah pod oznako A izgovarja neodplačno služnostno pravico
za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne komunalne
infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se na osnovi
služnostne pravice vpišejo v zemljiško knjigo.

5. SKLENITEV POGODBE:

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnik. če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oz. kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih
storitev ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.

6. ROK, NASLOV IN INFORMACIJE ZA PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oz. ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 14. 10. 2011 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 10. 2011 ob 11.00
uri v sejni sobi Občine Ruše (klet). Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz. overjenim pisnim
pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi s prostorsko rabo zemljišče (pod oznako A1, A2 in A3) lahko
interesenti dobijo pri Podsekretarki za okolje in prostor Barbari Ferlic ter v zvezi s
prodajo stanovanj (pod oznako B1, B2 in B3) in prodajnimi pogoji pri Podsekretarki za
premoženjsko pravne zadeve Tanji Kocjan, tel. 02 669 0657, v času uradnih ur. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Številka: 478 38/2011 108

Ruše, 12.9.2011

OBČINA RUŠE
Župan
Uroš Štanc

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV