V Občini Pesnica sprejeli štiri nove pravilnike

Na 7. redni seji občinskega sveta so svetniki med drugim obravnavali pravilnike o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, pravilnik o žepninah v Občini Pesnica, pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Pesnica in pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Pesnica. Več