15:54, pon, 4. Mar

Računsko sodišče dalo Občini Juršinci za leto 2021 mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je Občini Juršinci v pregledu njenega poslovanja v letu 2021 izreklo mnenje s pridržkom. Nepravilnosti je med drugim ugotovilo pri pripravi in izvrševanju proračuna, prodajah in oddajah premoženja, javnih naročilih pri investicijskih odhodkih, tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanju.

Kot izhaja iz revizijskega poročila, ki ga je danes objavilo računsko sodišče, so obrazložitve proračuna občine, poročilo o realizaciji finančnega načrta občine ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2021 nepopolni.

V dveh primerih prodaje nepremičnega premoženja občina po ugotovitvah revizorjev ni določila skrbnika posameznega pravnega posla, v štirih primerih oddaje prostorov v najem ni pripravila posamičnega programa upravljanja oziroma načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem. V najemni pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, je dogovorjeni odpovedni rok krajši od enega leta.

Občina tudi ni izvedla postopkov javnih naročil za obnovo poslovnih prostorov in je dopustila, da je Lekarna Juršinci sama izvedla investicijska vlaganja v poslovni prostor v lasti občine.

V šestih primerih občina pred sklenitvijo najemne pogodbe ni objavila te namere na spletni strani. S šestimi uporabniki poslovnih prostorov je sklenila neposredne pogodbe o brezplačni uporabi, čeprav za to po ocenah računskega sodišča niso bili izpolnjeni pogoji.

Pri izvajanju javnih naročil pri investicijskih odhodkih so bile ugotovljene nepravilnosti med drugim pri urejanju učilnic na podstrešju osnovne šole, kjer občina pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, kar je v neskladju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

V treh primerih, med drugim pri rekonstrukciji cest, občina ni objavila informacij javnega značaja za sklenjene pogodbe oziroma anekse na portalu javnih naročil. Po sklenitvi dveh aneksov k pogodbi, s katerima se je podaljšal rok za izvedbo del, ni pridobila novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s podaljšano veljavnostjo. Pred uvrstitvijo dveh projektov v načrt razvojnih programov ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma poenostavljene investicijske dokumentacije, ugotavljajo na računskem sodišču.

Po njihovih ocenah je občina ravnala neustrezno tudi pri urejanju razmerij z župnijo pri izgradnji terase pri cerkvi. Objava javnih razpisov na področju športa, turizma in socialno-humanitarnih dejavnosti ter razpisna dokumentacija za razstavni prostor na prostem pa niso vsebovale vseh obveznih sestavin.

Računsko sodišče je Občini Juršinci podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, še piše v objavljenem revizijskem poročilu.
VIR: STA

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *