21:28, sob, 18. Maj

Otvoritev Turistične agencije Sončni vzhod

V Lenartu v Slovenskih goricah je 5. decembra 2023 potekala novinarska konferenca ob otvoritvi Turistične agencije Sončni vzhod. Za uvod v dogajanje je bila izvedena študijska tura, na kateri so udeleženci spoznali turistično ponudbo širšega območja Slovenskih goric.

Projekt Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe z novo ustanovljeno agencijo Sončni vzhod, pod vodstvom Razvojne agencije Slovenske gorice, se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020, podukrepa M19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Operacijo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje.

Razvojna agencija Slovenske gorice skupaj s partnerji vzpostavlja incoming agencijo TA Sončni vzhod, ki bo sprejemni organizator potovanj na širšem območju med Pohorjem in Bočem, Slovenskih goric, Dravskega in Ptujskega polja ter Prlekije. Skladno s strategijo slovenskega turizma (2022 – 2028) želimo z zagonom novega sprejemnega organizatorja potovanj in izletov gostom približati dostopnost kakovostnih petzvezdičnih doživetij na omenjenem območju.

Skozi številne projekte, ki so bili izvedeni pod okriljem lokalnih akcijskih skupin (LAS), lokalnih skupnosti in drugih organizacij, je potreba po trženju lokalne ponudbe širšega območja Podravja, Slovenskih goric in Prlekije, ki je že dolgo prepoznana, sedaj končno dobila odgovor v obliki agencije, ki bo skrbela za trženje obstoječih in novih integralnih turističnih produktov na območju vključenih LAS-ov.

Projekt izkazuje povezovalne sinergije širokega partnerstva z oblikovanjem skupne turistične ponudbe, ki jo bo moč približati širokem spektru gostov. Tržni model se vzpostavlja v sodelovanju s vsemi deležniki, ki se bodo tako bolje povezali in skupaj delovali v razvoju turističnih potencialov območja. In prav medsebojna povezanost in dobro poznavanje ponudbe sta največja prednost nastajajoče incoming Turistične agencije Sončni Vzhod. Namen agencije ni zgolj trženje ponudnikov, temveč predvsem podpora razvoju turizma in ponudnikov. Srce naše turistične agencije so manjši ponudniki kakovostnih storitev, ki jih želimo deliti z našimi gosti.

Mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart, je dejal: “Območje Slovenskih goric in tudi širše območje Dravskega, Ptujskega polja ter Prlekije z vidika gospodarskega in turističnega razvoja stagnira, tako kažejo podatki statističnih regij v Sloveniji. Na tem območju se nahaja veliko število naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti, ki skupaj z raznoliko lokalno ponudbo predstavljajo velik turistični potencial območja. Ponudniki, podjetniki, lokalne skupnosti in drugi deležniki smo že večkrat skozi različne projekte ugotavljali interes po učinkovitem trženju in promociji teh potencialov.”

“Občine po svojih močeh veliko vlagamo v turistično infrastrukturo, pri čemer smo bolj ali manj uspešni pri pridobivanju dodatnih namenskih finančnih virov.”

“Skozi povezovanje programa LEADER in projektov LAS sodelujemo z Razvojno agencijo Slovenske gorice. Z ustanovitvijo incoming agencije SONČNI VZHOD želimo narediti konkreten premik v smislu trženja, promocije in privabljanja gostov na naše širše območje. Zavedamo se, da gre za proces, pri katerem bomo sodelovali dolgoročno,” je dejal Kramberger.

Doris Urbančič Windisch, mag. Sekretarka, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za razvoj turizma: “Veseli nas, da se tudi na širšem območju Podravja, Slovenskih goric, Dravskega in Ptujskega polja ter Prlekije vzpostavlja sprejemna pisarna oziroma incoming agencija Sončni vzhod. Agencija, katere cilj bo v prvi vrsti, kako pritegniti gosta v te kraje ter kako še tesneje povezati ponudbo vzhodne in zahodne Slovenije. Tudi želja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), natančneje Direktorata za turizem, skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO) je, da se slovenski turizem čim bolj povezuje in sodeluje ter da svoj fokus usmeri tudi v tržno dejavnost, to je kako čim bolj pritegniti in navdušiti turiste za turistični obisk Slovenije.”

V sklopu strategije je bila opravljena analiza slovenskega turizma

“Naša usmeritev je sledenje scenariju »Nekaj več in veliko bolje«. Govorimo o uravnoteženem turizmu s ciljem, da ponujamo storitve z visoko dodano vrednostjo, ki so avtentične, butične in s tem zadovoljijo še tako zahtevnega gosta. Predvideva zmerno širitev obsega kapacitet in daje poudarek predvsem izboljšanju kakovosti bivanja. Za nami je uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v vrednosti 58 mio EUR. Ker pa je kakovost turistične ponudbe odvisna tudi od urejenosti, ustreznosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture, kot so npr. javne površine, dostopne poti, sprehajalne poti, javne plaže ob morju, rekah, jezerih in ribnikih, javni privezi, planinske poti, planinske koče, javni pitniki in vodnjaki naravne vode, kolesarske steze, spomeniki, parki, tematske ogledne površine, parkirne površine/hiše, tlaki, deli zgodovinskih mestnih jeder, kongresne in druge dvorane in podobne, smo na MGTŠ izvedli tudi Javni razpis za sofinanciranje trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah v vrednosti 15,5 mio EUR, ki bo pripomogel k izboljšanju turistične infrastrukture,” je še dejala Urbančič Windisch. 

“Za nami je prav tako uspešno izveden javni razpis vezan na prestrukturiranje devetih gorskih centrov in nastanitvene infrastrukture višje kakovosti v vrednosti 69, 1 mio EUR. Prvi, ki so uresničili svojo investicijo so bili turističnih ponudniki na Kopah.”

“Svečana otvoritev novih pridobitev je bila v petek, 1. decembra. Osnovni cilji vlaganj v gorske centre je učinkovit razvoj celoletne turistične ponudbe. Nenazadnje je tudi eden izmed krovnih ciljev desezonalicija slovenskega turizma. Predvidena je zmerna rast števila prihodov in prenočitev, a višja kakovost storitev za doseganje višje dodane vrednosti in višje cene. Naše osnovno vodilo je trajnostni razvoj turizma in razvoj zelene turistične ponudbe. Ključno pa je medsebojno sodelovanje na vseh ravneh, od državne, regionalne, lokalne ter tudi seveda tudi čezmejne (mednarodne),” doda.

Na terenu kot tudi preko anket je bilo zaznati velik interes sodelovanja med turističnimi destinacijami

Predhodna strategija slovenskega turizma 2017–21 je opredelila 36 vodilnih turističnih destinacij. Nova Strategija slovenskega turizma 2022 – 2028 pa daje možnost tudi vsem perspektivnim turističnim destinacijam, tistim, ki šele vstopajo na trg s svojo ponudbo. Pomembna je jasna opredelitev aktivnosti, ki jih bo posamična destinacijska organizacija izvajala. Želja po povezovanju določenih aktivnosti in združevanje turističnih produktov v celovit produkt, ki bo prepoznan na mednarodnem tržišču. Zaželena je skupna promocija na mednarodnih trgih, kar je seveda z dobro zasnovano (s formirano) turistično destinacijo in sodelovanjem več občin veliko lažje in
uspešnejše.

STO in MGTŠ bosta tudi v prihodnje podpirala destinacijske organizacije (perspektivne, vodilne in regijske) skozi različne promocijske in razvojne aktivnosti, z javnimi razpisi in drugimi ukrepi. Spremembe glede organiziranosti slovenskega turizma stopijo v veljavo po koncu prehodnega obdobja (leto 2025). Pogoj za sodelovanje na javnih razpisih za sredstva namenjena destinacijam bo vpis v register Destinacijskih management organizacij (DMO). “Novoustanovljeni incoming agenciji Sončni vzhod želimo veliko uspešno pripravljenih in tržno zanimivih turističnih produktov, predvsem uspešno delo na terenu s ponudniki in seveda odlično, dolgotrajno poslovanje. Iskrene čestitke destinaciji za novo pridobitev,” zapiše.

Milojka Domajnko, direktorica RA Slovenske gorice, vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric in TA Sončni vzhod: “Veseli nas, da je bila naša pobuda po vzpostavitvi modela trženja lokalne ponudbe s strani lokalnih skupnosti in turističnih deležnikov tako pozitivno sprejeta in da smo kot partnerstvo uspeli vzpostaviti trženjski kanal, Turistično agencijo Sončni vzhod. Z zagonom novega sprejemnega organizatorja potovanj in izletov želimo gostom približati dostopnost kakovostnih, tudi 5* doživetij, ter ponuditi svetovanje, informiranje, lokalno vodenje, organizirane prevoze in plačilo na enem mestu. Območje ponuja številne lokalne, edinstvene, zelene, avtentične produkte, ki so v turističnem svetu zaenkrat manj poznani, vendar toliko bolj dragoceni.”

“S povezano lokalno ponudbo bomo gostom odvzeli breme organizacije ter jim tako zagotovili butičnost in individualni pristop. Poudariti velja, da smo začeli z malimi, vendar trdnimi koraki in da bo dolgoročno potrebnih še veliko vlaganj v lastne kompetence, v izobraževanja ponudnikov ter v promocijo turističnih produktov. Vlogo nove turistične agencije z lokalno ponudbo vidimo tudi kot podporo razvoju turizma in ponudnikov,” doda Domanjko.

Bojan Firbas iz Domačije Firbas: “Incoming agencijo vidimo kot potrebno organizacijo za pridobivanje strank in obiskovalcev za ponudnike butičnih doživetij na območju Slovenskih goric in širše. Vsi ponudniki kulinarike, nastanitev in vse do ročnih spretnosti potrebujemo agencijo kot posrednika, ki poskrbi za komunikacijo med končnim uporabnikom in našim produktom. Pri tem pa se morajo vsi ponudniki zavedati, da je potrebno ponudbo prilagajati in jo imeti tudi na voljo, saj kar se obljublja, želijo potem obiskovalci dejansko doživeti. Nam so preproste stvari na podeželju zdijo premalo zanimive, ker s tem živimo in so nam samoumevne.”

“Nekateri ne premorejo toliko zelenih površin, prostora, miru in čistega zraka, tako da se je potrebno samo ozreti okrog in prodati to, kar nam ponuja že sama narava. In temu je potrebno prilagoditi tudi ostale butične produkte, kjer nam bo incoming agencija zelo pomagala pri trženju in informiranju gostov. Prav informiranje o odpiralnih časih, o dostopnosti turističnih produktov ter druge informacije v realnem času so poleg neposredne prodaje potrebna dodana vrednost agencije,” zapiše Firbas.

Karmen Razlag, v.d. direktorja RRA Podravje – Maribor doda: “Ustanovitev Incoming agencije je s turističnega vidika korak naprej k prepoznavnosti vzhodnega dela Slovenije. Povezanost partnerjev šestih lokalnih akcijskih skupin podpira tudi nova Strategija slovenskega turizma 2022–2028. Novoustanovljena agencija bo spodbudila sodelovanje med številnimi lokalnimi ponudniki in promovirala njihovo ponudbo, ki bo na ta način predstavljena širšemu turističnemu tržišču tako doma kot v tujini.”

Sodeloval je tudi Goran Šoster, direktor PRA (vodilni partner LAS Prlekija): “Prlekija prispeva k skupni turistični destinaciji Slovenskih goric in Štajerske s posebno eksotično dimenzijo, ki spodbuja obiskovalce k odkrivanju neznanega. Od Jeruzalema ali radgonskega doma penin do (bio)term, vodi pot preko zafrkljivega dialekta in gostoljubnosti domačinov. Ti radi postrežejo zobl ali pogače in povabijo v vinsko klet. Skrivne kotičke slikovite pokrajine bo poslej lažje odkriti s pomočjo nove turistične agencije Sončni vzhod.”

Mag. Mojca Metličar, vodja LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah: “Ustanovitev agencije Sončni vzhod, ki ljudi nagovarja in vabi k odkrivanju neodkritih kotičkov Štajerske, je izjemen rezultat odličnega sodelovanja lokalnih partnerstev, ki so to potrebo zaznala in združila moči, ter pristopila k ustvarjanju pogojev in ustanovitvi več kot potrebne Incoming agencije, ki bo obiskovalce nagovarjala k obisku tote naše Štajerske. Za območje LAS Bogastvo podeželja, je izjemnega pomena, saj se je tekom priprave Strategije za novo obdobje izrazito pokazal pomanjkanje tovrstne agencije.”

“Poleg tega območje LAS Bogastvo podeželja, ki pokriva osem občin (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava Juršinci, Trnovska vas in Destrnik) ponuja nešteto možnosti raziskovanja od raziskovanja gradov, dvorcev, domačij, parka prostoživečih živali, ponuja številne možnosti rekreacije, adrenalinskih športov, vinskih in kulinaričnih zgodb, ki so lepo umeščene v številne turistične pakete, ki smo jih razvili tekom izvajanja projekta. Incoming agencija predstavlja vrata v svet raznolike in odlične še neodkrite štajerske ponudbe.”

Tomaž Repnik, direktor RIC Slovenska Bistrica (vodilni partner LAS Dobro za nas): “Območje LAS Dobro za nas (Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Rače-Fram) se ponaša s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, prijaznimi domačini, srčnimi ponudniki ter priložnostmi za 365 dni doživetij v letu. Vzpostavitev nove turistične agencije Sončni vzhod bo omogočila povezovanje in nadgradnjo obstoječih vsebin ter sinergijo kulture, turizma, obrti in kmetovanja na našem območju.”

“Turistični paketi agencije združujejo naravne in kulturne potenciale na podeželju in v mestu ter bodo sedaj na voljo številnim turistom iz Slovenije in tujine. Veselimo se novih zgodb, povezovanja med ponudniki in trajnostnega razvoja celotnega območja!”

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.